Zastosowanie ozonu w chirurgii stomatologicznej

Zwiększenie przewidywalności klinicznych rezultatów zabiegów resekcji wierzchołka korzenia zębaEfekty zastosowania urządzenia Prozone w zabiegach resekcji wierzchołka korzenia były badane przez V. E. Karapetian, J. Nickenig, M. Herrera, z Interdyscyplinarnego Instytutu Naukowego dla Oddziału Chirurgii Stomatologicznej oraz Oddziału Ortodoncji i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu w Kolonii.


Badania


Cel:

Resekcja wierzchołka korzenia uważana jest za metodę dającą możliwość utrzymania zęba, kiedy inne rodzaje terapii takie jak np. leczenie endodontyczne nie są możliwe do przeprowadzenia we właściwy sposób i nie dają możliwości uzyskania przewidywalnych, pozytywnych długotrwałych wyników.
Odsetek sukcesu leczenia chirurgicznego zęba metodą resekcji wierzchołka wg literatury wynosi około 75-90%. W części przypadków w zależności od możliwości wykonania procedur notuje się brak gojenia tkanek około wierzchołkowych.


Pacjenci:

Badaniami objęto 58 pacjentów z zaplanowanymi zabiegami resekcji. U 29 pacjentów użyto ozonu do dezynfekcji pola operacyjnego. Ozon w postaci gazowej był emitowany przez urządzenie Prozone (W&H). Dezynfekcja ozonem trwała przez 48 s. po uprzednim odcięciu wierzchołka i wstecznej preparacji kanału korzenia zęba. Następnie obszar ten został wypłukany solą fizjologiczną.

W grupie porównawczej 29 pacjentów przeszło tę samą procedurę odcięcia wierzchołka i preparacji wstecznej. W tej grupie nie używano do dezynfekcji ozonu, a pole operacyjne zostało również wypłukane solą fizjologiczną.

Zdj.1 dezynfekcja ozonem w formie gazowej
Zdj.1 dezynfekcja ozonem w formie gazowej


Procedury pozabiegowe:

  • Postoperative x-ray examination (digital dental film)
  • Recall 1: by telephone on the 1st day +/- 1 after the operation, postoperative pain survey.
  • Recall 2: on the 7th to 10th day +/- 1 after the operation, removal of sutures and clinical examination of the soft tissue, pain and swelling.
  • Recall 3: three months after the operation, clinical examination of the soft tissue, pain and swelling, x-ray examination (digital dental film).


Wyniki:

Dla zbadania nasilenia bólu pooperacyjnego 1-2 dnia oraz 7-10 dnia ustalono skalę od 0 do 10 pokazaną na rysunku.
Ból pooperacyjny rzędu 10 nie został osiągnięty w żadnym przypadku.
Użycie ozonu podczas zabiegu w znaczącym stopniu zredukowało u pacjentów uczucie bólu podczas 1-2 dnia oraz 7-10 dnia w porównaniu z grupą kontrolną w której nie użyto ozonu.

Ryc. Natężenie odczucia bólu z ozonem zastosowanym śródoperacyjnie oraz bez ozonu.

Obecność lub brak obrzęku tydzień po zabiegu oznaczano słowami 'tak' lub 'nie'.

Ryc. obecność obrzęku pierwszego dnia po zabiegu oznaczano słowami 'tak' lub 'nie'.

Rezultaty leczenia na kontrolnych zdjęciach rtg(met.cyfrową) oceniano po trzech miesiącach. 'Tak' oznaczało obecność przejaśnienia, 'nie' brak przejaśnienia.

Ryc. Przejaśnienie okołowierzchołkowe trzy miesiące po zabiegu (decyzja 'tak' lub 'nie').


Wnioski:

Dezynfekcja ozonem podczas zabiegu resekcji jest skuteczną, praktyczną i szybką metodą dekontaminacji pola operacyjnego. Redukuje natężenie bólu pooperacyjnego i obrzęk.
Jednakże pozytywny wpływ ozonoterapii powinien być zostać potwierdzony badaniami obejmującymi długoterminowy okres utrzymania zębów po zabiegu resekcji. Wykonane badania potwierdziły, że śródoperacyjne zastosowanie ozonu podczas resekcji wierzchołka może być zastosowane jako metoda podnosząca jakość i przewidywalność zabiegu.